Jujutsu Kaisen Incense Chamber: Yuji Itadori (Mono Edition)


PLEASE TAKE NOTE!